شیعرەکان/هێمن تەنیا:

احساس واقعی (مجموعە اشعار فارسی)

نەسیحەت

چەند لاپەڕە خۆشەویستی