شیعرەکان/سەید یاقۆی ماییدەشت:

دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت